Kereső
Kifejezés: 

Keresés

Kosár
Az Ön kosara jelenleg üres!
Hírlevél feliratkozás
Vezetéknév: 
Keresztnév: 
E-mail: 
Biztonsági kód: 
Gépelje be a biztonsági kódot:

Feliratkozás

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATATÓ

 

 

I.         Bevezetés

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Elizabeth Nardo Fashion House  (cím: Pécs, Kereskedők háza, 7621 Pécs, Rákóczi út 46. I. emelet) adatkezelő - továbbiakban: Adatkezelő - által vezetett nyilvántartások és adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint az adatvédelem elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

 

Az Adatkezelő jelen jogi közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az  Elizabeth Nardo Fashion House adatkezelési tevékenységét, és a www.elizabethnardo.hu adatkezelését szabályozza.

 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.elizabethnardo.hu/adatvedelem

 

 

II.        Az Adatkezelő adatai

 

 

Elizabeth Nardo Fashion House 

cím:     Pécs, Kereskedők háza,

7621 Pécs, Rákóczi út 46. I. emelet

Németh Erzsébet egyéni vállalkozó

adószám: 43263396-2-22

tel: 72/327-090, 20/203-1809

email: info@elizabethnardo.hu

weboldal: www.elizabethnardo.hu

 

 

 

III.      Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

 

 

IV.       A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

 

személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

adatkezelés:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

az adatkezelés korlátozása:

a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

nyilvántartási rendszer:

a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

címzett:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

 

harmadik fél:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

az érintett hozzájárulása:

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

adatvédelmi incidens:

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

V.        A személyes adatkezelés elvei

 

5.1.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

5.2.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

 5.3.

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

5.4.

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

5.5.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

5.6.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

VI.      A személyes adatok kezelése

 

6.1.

Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi.

Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés - ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére.

 

6.2.

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

 

6.3.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

6.4.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet.

Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Adatkezelő az adattovábbításról külön „Adattovábbítási Nyilvántartást” vezet.

 

 

VII.     Egyes Adatkezelések

 

 1. 1.                 Telefonon vagy emailen történő kapcsolatfelvétel,

1.1.             A kezelt személyes adatok köre:  

név, telefonszám, e-mail cím

 

1.2.             Adatkezelés célja:

Az ajánlatkérő, érdeklődő beazonosítása és a megfelelő ajánlatadás érdekében kapcsolatfelvétel.

 

1.3.             Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

 

1.4.           Adatkezelés időtartama:

Az árajánlat megadásáig, maximum egy hónap

Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétellel összefüggésben az árajánlat adást követően szolgáltatás igénybevétele, vásárlás jön létre, úgy az Érintett adatainak kezelésére a „Szerződéskötés – Szolgáltatás igénybevétele” adatkezelésére vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra.

 

 

1.5.       A személyes adatok az Adatkezelő által vezetett Vevőkartonon vannak nyilvántartva, kizárólag papír alapon vannak tárolva.

 

 1. 2.                 Vásárlás - Szolgáltatás igénybe vétele az üzletben

 

2.1.             A kezelt személyes adatok köre:  

Vásárlás esetén

a)                 üzletben, azonnali elvitelnél nincs adatkezelés

b)                 amennyiben az üzletben vásárolt áru későbbi időpontban kerül elvitelre, úgy a kezelt adatok:  név, lakcím, telefonszám, email cím

Bérleti szerződés esetén

név, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány száma

Varrás megrendelés: név, cím, telefonszám

 

2.2.             Adatkezelés célja:

A szerződéses partner beazonosítása, megrendelés felvétele, szerződés megkötése, szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, számlázási kötelezettség teljesítése, esetleges jogviták, igényérvényesítés esetén az adatok visszakereshetősége és igazolása.

Bérlet esetén az Érintett személyi igazolvány száma az esetleges igényérvényesítés érdekében szükséges. 

 

2.3.             Az adatkezelés jogalapja:

a)     Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; ".

 

b)    A szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

 

2.4.           Adatkezelés időtartama:

A Társaság a fentiekben megjelölt adatokat az adásvételi szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.

 

2.5.             Az Ügyfél adatait harmadik személynek a Társaság az alábbi esetekben adja át:

a)              jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.

b)             Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)

c)              Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)

 

 1. 3.                 Számlázás 

 

3.1.             A kezelt személyes adatok köre:  

A Társaság az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében számlát állít ki, melyben az alábbi személyes adatokat tünteti fel: név, cím, adószám vagy adóazonosító.

 

3.2.             Adatkezelés célja:

A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.

 

3.3.             Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"

A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

 

3.4.             Adatkezelés időtartama:

A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.

"A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni"

 

3.5.             Adatok továbbítása:

              Az Ügyfél adatait harmadik személynek a Társaság az alábbi esetekben adja át:

a)                   jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.

b)    Az adattovábbítás a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)

 

 

www.elizabethnardo.hu weboldalak adatkezelése

 

4.     www.elizabethnardo.hu. weboldalon történő regisztráció

 

4.1.             A kezelt személyes adatok köre:

név, e-mailcím, jelszó.

Saját fiókba belépni a regisztrált Felhasználónév/e-mailcím, jelszó megadásával keresztül lehet.

A weboldalon a „Regisztráció” felületén a fenti adatok megadásával, illetve belépéskor a fenti adatok megadásával, Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.

 

4.2.             Az adatkezelés célja: a szerződéses partner beazonosítása, a Felhasználó részére saját fiók létrehozása, igényeinek felmérése

a)     „virtuális öltözőszoba” linkre kattintva ruha kiválasztása

b)    „Foglalj időpontot” linkre kattintva: időpont egyeztetés

 

4.3.             Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján. Felhasználó tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy Társaságunk a regisztráció elküldésével a regisztráció során megadott személyes adatokat, valamint belépéskor a belépés során megadott adatokat a jelen Tájékozató szerint kezeli

 

 

 

 

5.     www.elizabethnardo.hu. weboldalon HÍRLEVÉL küldésével összefüggő adatkezelés

 

5.1.             A kezelt személyes adatok köre:

              név, e-mail cím

 

5.2.             Az adatkezelés célja:

              A Felhasználó tájékoztatása az üzleti akciókról, aktuális hírekről, eseményekről 

 

5.3.             Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

              Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

 

5.4.             Az adatkezelés időtartama:

              A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat a Társaság a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

              A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről a Társaság a Felhasználót külön tájékoztatni fogja.

 

5.5.             Az adatkezelés időtartama:

A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről Társaságunk a Felhasználót külön tájékoztatni fogja

 

 

shop.elizabethnardo.hu weboldalak adatkezelése

 

A shop.elizabethnardo.hu weboldalunkon nincsen regisztrációs lehetőség, a Felhasználó regisztráció nélkül is vásárolhat a weboldalon.

 

 

 1. 6.                 Weboldalon történő vásárlás 

 

6.1.             A kezelt személyes adatok köre:

szerződéskötés, számlázás: név, email cím, lakcím, telefonszám.

              A „kosárba helyezés” lapfülre való kattintást követően a „Megrendelés” lapfülre kattintás után az alábbi adatok megadása szükséges az érvényes Megrendelés elküldéséhez:

              név, lakcím, telefonszám, email cím – valamint a ruha méretének megállapításához szükséges méretek (magasság, derékbőség… stb)

 

 

6.2.             Az adatkezelés célja:

              A szerződéses partner beazonosítása és a létrejött adásvételi szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, ennek érdekében:

 1. megfelelő méretű ruha eladása
 2. kapcsolatfelvétel,
 3. A futárszolgálat által a a küldemény megfelelő címzettnek való kiszolgáltatása, számlázási kötelezettség teljesítése,
 4. esetleges jogviták, igényérvényesítés esetén az adatok visszakereshetősége és igazolása.

Ezen adatok nélkül a szerződés nem jön létre, a megrendelés nem teljesíthető.

 

6.3.             Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 

              Az adásvételi szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az a Társaság  vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

 

6.4.             Az adatkezelés időtartama:

A Társaság a fentiekben megjelölt adatokat az adásvételi szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év  időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.

A számla kiállításától a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év időtartamig tárolja.

 

 

7.     A shop.elizabethnardo.hu weboldalon HÍRLEVÉL küldésével összefüggő adatkezelés

 

7.1.             A kezelt személyes adatok köre:

              név, e-mail cím

 

7.2.             Az adatkezelés célja:

              A Felhasználó tájékoztatása az üzleti akciókról, aktuális hírekről, eseményekről 

 

7.3.             Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

              Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

 

7.4.             Az adatkezelés időtartama:

              A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat a Társaság a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

              A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről a Társaság a Felhasználót külön tájékoztatni fogja.

 

7.5.             Az adatkezelés időtartama:

A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről Társaságunk a Felhasználót külön tájékoztatni fogja

 

 

 1. 8.             Az elizabethnardo.hu és a shop.elizabethnardo.hu weboldalakon a honlap-látogatottsági adatok kezelése

 

8.1.         Cookie"-k (sütik) elhelyezése, célja

Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:

-                adatfeljegyzés

-                a felhasználó azonosítása

-                a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése

-                a szolgáltatás hatékonyságának növelése

-                a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából

 

8.2.

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő

nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.

 

 

Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

1.         értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén

2.         a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

 

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzelösszefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

 

 

9.         Az elizabethnardo.hu és a shop-elizabethnardo.hu weboldalakon Google Adwords konverziókövetés használata

 

9.1

Adatkezelő a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása, a honlap-látogatottsági adatok, a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ.

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére.

Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes

adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

9.2.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

9.3.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

9.4.

 Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

 

10.       Az elizabethnardo.hu és a shop-elizabethnardo.hu weboldalakon Google Analitics alkalmazása

 

10.1.   

Az elizabethnardo.hu és a shop.elizabethnardo.hu weboldalak a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.

Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

10.2.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

10.3.

 A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

11            Közösségi oldal – Facebook 

 

Adatkezelő a www.facebook.com/ElizabethNardo.hu facebook profilt üzemelteti. A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: ttps://www.facebook.com/privacy/explanation

 

11.1.    A kezelt személyes adatok köre:  

Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

11.2.    Az érintettek köre:

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, közösség oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.

 

11.2.    Adatkezelés célja:

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, vagy magának a elizabethnardo.hu és a shop-elizabethnardo.hu weboldalaknak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

11.3.    Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

11.4.    Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen.

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

 

Egyéb adatkezelések

 

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

 

 

 

 

 1. VIII.     Adatfeldolgozók

 

8.1.      Tárhely-szolgáltató

 

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.

székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 2. ép. 2. em.

cégjegyzékszám: 01-10-046975

adószám: 14032868-2-42

telefon: 06-30-555-11-00

email: info@ens.hu

 

A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

8.2.      Weboldal karbantartás

 

The FutureMarket.hu Kft.

székhely: 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 14. fsz. 3.

cégjegyzékszám: 02-09-082203

adószám:  24322878-2-02

telefonszám: 36 30 88 99 230

email: info@futuremarket.hu

 

 

A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

8.3.      Könyvelő 

 

székhely : Aradi és Társa Kft.

adószám: 10660179-2-02                 

telefonszám:   36 70 3202019

email: aradikft@gmail.com  

 

A kezelt adatok köre: név, cím, adószám vagy adóazonosító.

Az adatkezelés célja: A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.

"A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni"

 

Az adatfeldolgozás jogalapja: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"

A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

 

 

 

IX.      Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

 

9.1.      Az adatok kezelése

Adatkezelő a Felhasználó által a weboldalon keresztül a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat   Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén, továbbá  elektronikus úton a Társaság Pécs, Kereskedők háza, 7621 Pécs, Rákóczi út 46. I. emelet alatti székhelyén  tárolja.

 

Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)

Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá, kizárólag az Adatkezelő társaság munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag a kapcsolatfelvételhez, árajánlat nyújtásához használja fel.

 

 

 

 

A tárhelyszolgáltató Adatfeldolgozó adatai:

 

Az adattovábbítás a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

 (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) f) pont)

 

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.

székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 2. ép. 2. em.

cégjegyzékszám: 01-10-046975

adószám: 14032868-2-42

telefon: 06-30-555-11-00

email: info@ens.hu

 

 

 

 

9.2.

shop.elizabethnardo.hu weboldal üzemeltetője:

Cégnév: KontorNET Bt.
Székhely / posta cím: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
Adószám: 22389426-2-08
Cégjegyzék szám: 0806013458
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 03016-0001
Elektronikus elérhetőség:  info@startuzlet.hu
Telefonos elérhetőség: 06 30 535 2181

Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi, kivéve az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Adatkezelő olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás); az adatok hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); az adatok változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); az adat a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 

9.3.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Adatkezelő nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmé- ről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

9.4.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; megőrzi a sértetlenséget, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, megvédi a rendelkezésre állást,  gondoskodik arról, hogy a jogosult szükség esetén hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

9.5.

Adatkezelő kijelenti, hogy nemcsak saját, hanem partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

 

 

X.        Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

10.1

A tájékoztatáshoz való jog:

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségein.

A tájékozódáshoz való jogát Ön írásban gyakorolhatja, azonban kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adunk tájékoztatást.

 

10.2.

A hozzáféréshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Megkeresésére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozó adatkezelés a következők tekintetében:

 - a rá vonatkozó személyes adatok

 - az adatkezelés céljai;

 - az érintett személyes adatok kategóriái;

 - azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;

 - az adatok tárolásának időtartama;

 - a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;

 - a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;

 - a kezelt adatok forrása;

 - profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;

 - a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

Adatigénylése esetén kötelesek vagyunk kiadni a kérelemnek megfelelő, általunk kezelt adatok egy másolati példányát.

Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

 

10.3.

Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

10.4.

Törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi meghatározott feltételek esetén:

-       személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-       az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-       a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-       a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-       személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség- ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

10.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-       Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

-       az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-        az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-       Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

10.6.

Adathordozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

10.7.

Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön  érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

 

 

 

10.8.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

-       Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

-       meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

-       Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

10.9.

Visszavonás joga:

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 

XI.      Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

11.1.

 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket valamint ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

11.2.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

-       az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

-       az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

-       a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

-       Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

 

 

 

11.3.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

 

XII.     Eljárási szabályok

 

12.1.

Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

 

12.2.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

 

12.3.

Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

a. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;

b. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;

c. a kérelem túlzó.

 

12.4.

A 13.3. pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:

a. a kérelmet megtagadni;

b. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

 

12.5.

Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.

 

12.6.

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

12.7.

Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.

 

 

 

 

 

12.8.

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

 

12.9.

Tiltakozási jog gyakorlása:

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Adatkezelő megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 

XIII. Jogorvoslat

 

1mennyiben kifogása, problémája Társaságunk adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal közvetlenül társaságunkhoz az alábbi elérhetőségen:

 

13.1.    Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az Adatfeldolgozót terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

13.2.    Bírósághoz fordulás joga:

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

13.3.    Adatvédelmi hatósági eljárás:

Esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

 

 

 

 

13.4. Hatósági együttműködés

Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

 

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

 

Jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására azzal, hogy Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására azzal, hogy a változásokról az érintetteket kellő időben értesíti. 

 

Kelt: Pécs, 2018. május 25

 

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.